hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 17.11.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

www.childreninmilitarycustody.org

Rapport, juni 2012

Børn i militærets forvaring

Overordnet resume

Et hold britiske advokater fik i 2012 til opgave at undersøge, om det var korrekt, at israelsk lovgivning og retspraksis gjorde systematisk forskel på palæstinensiske og israelske børn under israelsk jurisdiktion.

Resultatet blev denne rapport, betalt af det britiske udenrigsministerium. I forhold til de palæstinensiske børnefanger dokumenterer rapporten rutinemæssige israelske brud på FN’s børnekonvention og 4. Genèvekonvention. Rapportens konklusioner har chokeret det britiske udenrigsministerium, som har meddelt, at man over for Israel vil rejse spørgsmålet om de torturlignende og andre kritisable forhold, idet Israel ubestrideligt er ansvarlig for de palæstinensiske børns ve og vel, så længe de er i det israelske militærs varetægt.

         Kommissorium

1.    Delegationens kommissorium var at foretage en analytisk vurdering af israelsk militær lov og praksis, således som de påvirker palæstinensiske børn på Vestbredden ud fra normerne i Folkeretten og de internationale børnerettigheder. Kommissoriet omfattede ikke besættelsens lovlighed. Og heller ikke besættelsen indvirkning på de børns trivsel og rettigheder, som er uden for den juridiske proces.

2.    De spørgsmål, som optager os, handler om hvilke forskelle der er i behandlingen af henholdsvis israelske børn og palæstinensiske børn i lov og retspraksis, og om sådanne forskelle kan retfærdiggøres.

Ledende principper

3.    For det første har Israel som besættelsesmagt på Vestbredden en række internationale humanitære forpligtelser.

4.    For det andet er Israels indenrigske ungdomsretssystem efter vor opfattelser i alt væsentligt i tråd med normerne i FN’s Konvention om barnets rettigheder (børne­konventionen, UNCRC) og er indarbejdet i det meste af den såkaldte udviklede verden.

5.    For det tredje har ingen stat ifølge Folkeretten ret til at forskelsbehandle på grundlag af race og nationalitet mellem dem, man udøver strafferetlig jurisdiktion over. Ulige eller differentieret retfærdighed er ikke retfærdighed.

Modstridende beretninger

6.    Selv om vi modtog radikalt modstridende beretninger, som vi har registreret i detaljer, om hvordan palæstinensiske børn behandles af israelsk militær, har vi ikke følt det nødven­digt at vælge imellem dem. Det skyldes, at de juridiske forskelligheder mellem palæsti­nen­siske og israelske børn, som vi beskæftiger os med, allerede er dokumenteret. Vi berører dog de juridiske implikationer der melder sig, hvis nogle af de fremførte beskyld­ninger mod Israel skulle vise sig at være sande.

Konklusioner

7.    Alene på grundlag af juridiske forskelligheder kan vi konkludere, at Israel bryder børne­konventionens artikel 2 (forskelsbehandling), 3 (barnets tarv), 37(b) (tilbageholdelse som sidste udvej, i kortest mulige tid), (c) (ikke-adskillelse fra voksne), (d) (øjeblikkelig adgang til advokathjælp) og 40 (brug af håndjern og fodlænker). At transportere børnefanger til Israel er brud på artikel 76 i den 4. Genèvekonvention. Ikke at oversætte militærdirektiv 1676 fra hebraisk er en krænkelse af artikel 65 i samme konvention.

8.    Hvis arrestation og tilbageholdelse foregår bare tilnærmelsesvist på den måde, vi fik det beskrevet af FN, israelske og palæstinensiske NGO’er, tidligere israelske soldater og palæstinensiske børn, gør Israel sig skyldig i brud på forbuddet mod grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i artikel 37(a) i FN’s Konvention om barnets rettigheder. Hvad betræffer indholdet i vores rapports afsnit 101, ønsker vi at gøre opmærksom på, at rutinemæssig indespærring af børn og i betragtelige perioder i isolation – hvis det finder sted – grænser til tortur i strid med ikke alene artikel 37(a), men også andre velkendte internationale instrumenter.

9.    I rapporten opstilles 40 særlige anbefalinger. De dækker områder, hvor der er plads til forbedringer i forbindelse med arrestation, afhøring, retsmøder om kaution, aftaler om mildere straf (eng. Plea bargain, o.a.), retssag, domsafsigelse, internering, klager og overvågning.

10.  Af de generelle anbefalinger vil vi fremhæve følgende:

11.  Folkeret, internationale humanitær lov og børnekonventionen gælder i de besatte palæstinensiske områder og skal derfor implementeres fuldt ud og effektivt.

12.  Det internationale retsprincip om barnets tarv bør have første prioritet i alle tiltag over for børn, hvad enten de iværksættes af militæret, politiet eller private velfærdsinstitutioner, domstole eller offentlige myndigheder og lovgivende instanser.

 13. Israel må ikke forskelsbehandle mellem de børn, som det udøver strafferetlig myndighed over. Militær lov og offentlig forvaltning skal behandle palæstinensiske børn på lige fod med israelske børn.

Underskrevet af

Greg Davies, Jayne Harrill, Marianna Hildyard QC, Judy Khan QC, Jude Lanchin, Marc Mason, Frances Oldham QC, The Rt Hon the Baroness Patricia Scotland of Asthal QC, The Rt Hon Sir Stephen Sedley

Læs hele rapporten (engelsk, 46 sider) her

Samme emne belyses endvidere i en svensk rapport (44 sider) skrevet af juristen Amanda Elfström:RÄTTVIS RÄTTEGÅNG - får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?” Læs rapporten her.