hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Beretning 2011 HRM  

Arrangementer
Den 14. januar holdt vi den efterhånden traditionelle Gaza-demonstration på Kultorvet med bannere, lys og materialer til uddeling. Margrete Auken, Tue Magnussen, Mogens Lykketoft og Hanne Reintoft holdt taler. Der var mange, der tændte lys, stillede spørgsmål og modtog foldere.
Vi har derudover haft en bod på Enhedslistens årsmøde og deltaget med materiale i 1. maj-arrangementer og i Palæstina-initiativets arrangementer, bl.a. indsamling af underskrifter for anerkendelse af Palæstina som fuldt medlem af FN.
 

Russell Tribunalet
Hele året har været præget af forberedelse til HRM’s deltagelse i Russell Tribunalet i Sydafrika den 5.-8. november. Det blev vedtaget, at ud over Brita ville vi forsøge at finde en kendt person, evt. journalist, som ville deltage eller i hvert fald skrive om tribunalet. Derfor skulle der søges fonds­støtte til to personer.
En arbejdsgruppe lavede et stort arbejde med forberedelsen. Pressekontakter, henvendelse til politikere og ”kendisser” etc. Det sidste lykkedes bedst, men ud over ”Arbejderen” var der ingen medier, som var positive.
Der kom 25.400 kr. ind, men da det ikke lykkedes at finde en egnet medieperson, som var interes­seret i at deltage, og da Ingrid havde besluttet at rejse sammen med Brita, blev det godkendt at dække begges udgifter.
Tribunalet er nu overstået og Brita og Ingrid arbejder på rapporter og artikler og vil igen forsøge at få flere medier i tale.  

Besøg fra Norge
I 2009 var nogle af os på besøg hos ”Seniorer for Palæstina” i Oslo. Vi blev enige om at holde forbindelse, og at seniorerne skulle komme på genbesøg. Det tog de initiativ til i år og seks af dem kom d. 20. og 21. september. Anita lagde hus til begge dage og vi havde så meget at tale om, at der ikke blev tid til turisme, som først tænkt. Vi orienterede hinanden om vores forskellige arbejdsform og diskuterede hvilke opgaver, vi fremover skulle orientere hinanden om og evt. forsøge at tage op i fællesskab. 
Da repræsentanter for israelske ”Peres Fredscenter” var på besøg hos New Outlook og holdt et offentligt møde den 20., ønskede en af vores gæster at overvære det sammen med nogle af os. Det var meget interessant og oplysende. 
Om aftenen deltog vi alle i et meget velbesøgt møde, som Karen på Palæstina-Initiativets vegne havde fået arrangeret med Laila Stockmarr, der gav en orientering om FN-regler og -procedurer i forbindelse med palæstinensernes ansøgning om at blive medlem af FN.
Efterfølgende har vi aftalt, at Anita skal være kontaktperson med seniorerne.

Henvendelser til politikere
Vi har skrevet til alle politiske partier og spurgt om deres holdning til godkendelse af Palæstinas optagelse i FN. Har modtaget flere positive svar fra Radikale Venstre, Enhedslisten og SF + et negativt svar fra Venstre.  

Debatindlæg til aviser
27. oktober et indlæg i Kr. Dagblad som reaktion på en artikel, der bl.a. omtaler Gilad Shalits løsladelse som ”afslutning på 5 års lidelsessaga” for israelerne, mens palæstinensiske fanger omtales som mordere og terrorister. Vores indlæg oplyser B’Tselems statistik for dræbte på begge sider i perioden 2000-2008, under Gazakrigen og efterfølgende år, i alt 6.487 palæstinensere, heraf 1330 børn og 758 israelere, heraf 127 børn.

Endvidere refereres EU’s påtale til den israelske regering for arrestation af en palæstinenser, der lovligt protesterede imod Israels ulovlige mur, FN’s mange påtaler af Israels gentagne krænkelser af Geneve konventionen og de mange kidnapninger, mishandlinger og tilbageholdelser af palæstinensiske børn, som overskrider både israelsk og international lov, samt israelske børnesagkyndige eksperters protest over for regeringen og UNICEF’s appel om løsladelse af de fængslede børn.  

Hjemmesiden
Anne har overtaget redigeringen og er i god kontakt med Ruth Jensen.  

Liviafonden
Else Hammerich har igen bedt os sende forslag til prisvindere og vi har foreslået Machsom Watch og Parents’ Circle.  

Diverse
I juni havde vi en hyggelig sommerafslutning i Ullas dejlige sommerhus.
Fire af gruppen deltog i reception i anledning af Else Hammerichs 75-års dag og benyttede lejligheden til at give en gave og takke for hendes store støtte til HRM.  

Fangegruppens beretning november 2010 til november 2011

Gruppen har afholdt 10 møder i perioden.

Defence for Children International, Palestinian Section
Gennem
DCI-Pal holder vi os orienteret om palæstinensiske børns situation. DCI-Pal udsender jævnligt Violations Bulletins og Detention Bulletins.  

Efter anmodning fra DCI-Pal sendte vi 1. marts 2011 brev til den israelske ambassadør om israelsk militærs natlige indtrængen og fotoregistrering af palæstinensiske børn i deres hjem.

Ingen børn blev løsladt i forbindelse med fangeudvekslingen i oktober 2011. DCI-Pal udsendte en indtrængende appel med opfordring til at støtte et krav om løsladelse af alle palæstinen­siske børn. HRM sendte individuelt breve til den israelske regering og den israelske ambassadør i Danmark. Den 25. oktober skrev vi til Udenrigsministeren og Folketingets udenrigsudvalg og opfordrede dem til at arbejde for løsladelse af alle palæstinensiske børn. Vi informerede også politikerne om den igangværende sultestrejke og opfordrede dem til at arbejde for løsladelse af alle (omkring 5000) tilbageværende palæstinensiske fanger. I samme henvendelse opfordrede vi også til at arbejde for ophævelsen af blokaden af Gaza, en blokade som Israel gjorde total i forbindelse med tilfangetagelsen af soldaten Shilat, som netop er blevet løsladt. Den 24. november modtog vi svar fra Villy Søvndal.   

Womens Organisation for Political Prisoners (WOfPP)
På baggrund af nyhedsbreve fra WOfPP henvendte fangegruppen sig af to omgange til den israelske ambassadør i Danmark. Dels spurgte vi om fangerne behandles i overensstemmelse med israelsk lov og dels gjorde vi indsigelser imod en lang række overgreb, ydmygelser og chikaner, som de palæstinensiske kvinder udsættes for i de israelske fængsler, og vi bad ambassadøren om at videregive vores klager til hans regering. Denne henvendelse gav anledning til en meningsudveksling.

I forbindelse med fangeudvekslingen i oktober er 27 kvinder blevet løsladt. To kvinder (Amina Muna) er blevet forvist. Ti kvindelige fanger er stadig fængslet i Hasharon Fængslet. Vi henvender os til WOfPP for at høre, om en af de løsladte kvinder kunne have mod til at komme til Danmark evt. 8. marts.  

HRM har modtaget 5000 kr. til de palæstinensiske kvindelige fanger fra Kvinder for Fred. Tak for det. Vi har i denne periode haft mulighed for at sende større beløb til WOfPP’s arbejde for kvinderne.  

Et nyhedsbrev informerede om, at kvinderne ikke kunne købe frimærker og derfor ikke sende breve til deres familier. Vi har derfor indkøbt israelske frimærker, som vi vedlægger breve til kvinderne.  

Addameer, palæstinensiske fangers organisation udsender nyhedsbreve og kvartalsrapporter. Kvartalsrapporterne er omfattende og indeholder informationer om enkeltfanger, om generelle forhold og tiltag i FN og i EU.  

Sagen Mohammad Halabiyeh, som Addameer holder os orienteret om, har stået i centrum for vores arbejde. Den 16-årige Mohammad Halabiyeh blev arresteret den 6. februar 2010. Under anholdelsen brækkede han et ben, som først kom under behandling fem dage senere. I de mellemliggende dage blev han udsat for voldsom behandling herunder tortur. 6. juni 2011 blev Mohammad stillet for en militærdomstol og dømt på baggrund af en tilståelse, som var fremkommet under torturen og i øvrigt affattet på hebraisk. Dommeren erkendte, at Mohammad Halabiyeh havde tilstået under tortur, men hun mente ikke, at torturen havde haft indflydelse på hans tilståelse. *) *)  

I februar 2011 sendte vi en henvendelse til de politiske partiers internationale udvalg. Her redegjorde vi for ”Palæstinensiske børn, som målgruppe for eskalerende vold.”  Vi informerede om tortur, rettergangen ved militærdomstolene, børn som skydeskive i Gazas grænseområde, og volden mod børnene og deres angst. 
I et afsluttende afsnit oplistede vi nogle handlemuligheder:
- Høring om palæstinensiske børns vilkår
- Økonomisk og politisk støtte til de israelske og palæstinensiske organisationer, som arbejder for
  menneskerettigheder
- Fastholde Israel på overholdelse af Folkeretten, menneskerettighederne og FN’s resolutioner
- Ophævelse af EU’s associeringsaftale med Israel og boykot af varer og personer fra de besatte
  områder (læs: bosættelserne, red.)
- Ophør af militært og sikkerheds samarbejde mellem EU og Israel
- Arbejde for en FN-børneombudsmand for palæstinensiske og israelske børn
- Fremme Goldstone-rapportens anbefalinger.  

Som dokumentation vedlagde vi følgende rapporter:
- Silwan, East Jerusalem - 60 Israeli professionals speak out at violence against children
- DCI-Pal:Violation Bulletin – Children of the Gravel

- Addameer: Mahmoud Dawoud Halabiyeh’s vidnesbyrd
- FN Rapport om Civile og Politiske Rettigheder 2010 – Konklusion

 Vi fik et kort møde med en repræsentant for Det Radikale Venstre. Høfligt svar fra de fleste, men det var ikke muligt at etablere nærmere kontakt.

 EU
EU’s underkomité om menneskerettigheder, som ledes af Heidi Hautala, har haft en drøftelse af palæstinensiske børns vilkår. Vi holder os orienteret om arbejdet i komiteen. Og vi holder kontakt til Margrete Auken, som er medlem af EU’s Palæstina-delegation, og som gennem sit arbejde bidrager til, at palæstinensiske børns situation sættes på dagsordenen i relationer mellem EU og den israelske regering.  

Den 1.marts 2011 skriver vi til EU’s ”udenrigsminister” Cathrine Ashton og takker hende for hendes støtte til menneskerettighedsforkæmperen Abdallah Abu Rahma, som nu er blevet løsladt. Samtidig gør vi hende opmærksom på, at koordinatoren for Nabi Salej’s Folkekomité Bassem Tamimi netop var blevet arresteret.  

Den 2. november  skrev vi til EU’s ”udenrigsminister” Cathrine Ashton at vi anerkender hendes indsats til fordel for de to menneskerettighedsforkæmpere Abu Rahman og Bassem Tamimi. Samtidig undrer vi os over, at fru Ashton i en udtalelse varmt hilser løsladelsen af soldaten Gilat Shalit velkommen uden at nævne de palæstinensere, som samtidig løslades. Vi undrer os også over, at formanden for EU-parlamentet Jerzy Buzek i sin omtale af krigsfangen Gilat på det nærmeste gør ham til europæisk martyr.  

Endelig udtrykker vi håb om, at fru Ashton vil være opmærksom på, at 164 palæstinensiske børnefanger ikke var del af den nylige fangeudveksling, og appellerer til, at EU i lighed med UNICEF arbejder for, at børnene løslades.  

Amnesty International. 
Vi kan af offentligt tilgængeligt materiale ikke se, om AI beskæftiger sig med palæstinensiske fanger og den konventionsstridige behandling, de udsættes for. Bl.a. sammen med De norske Seniorer arbejder vi på at få indsigt i årsagen hertil og på, at AI evt. ændrer praksis.